หลักการและเหตุผล

ประกาศ

  • 11 พ.ย. 59 [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน]
  • 20 พ.ย. 59 สอบข้อเขียน เวลา 0900 – 1200 
  • 27 ธ.ค. 59 ตรวจสอบ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์”  (สอบสัมภาษณ์ 11 ม.ค. 60 ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ )

13498103_1056901134399085_5442199693447575025_o 13902835_10154390524535786_7348055817393023357_n 10818512_10200322531221458_8711496191609598410_o

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ทำการเปิดรับนิสิตในระดับปริญญาตรีใน ๓ หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ,
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบเข้าในระดั13226795_10154158034940786_656767435484527852_nบอุดมศึกษาของประเทศ คณะฯประสบปัญหาการลาออกและการหมดสภาพนิสิตของนิสิตชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ในระบบ Admissions เป็นจำนวนไม่น้อย จ ากข้อมูลจะพบว่านิสิตเหล่านี้ไม่ได้มีความต้องการเรียนในหลักสูตรที่สมัครเข้าเรียนของคณะฯ แต่เป็นเพียงการสมัครเข้าเรียนตามผลคะแนนสอบที่ได้เท่านั้น  เมื่อเข้าเรียนจริงจึงไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในคณะฯ ได้

ในปีการศึกษ13227616_10154158031395786_744158692926422763_oา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ คณะฯ ได้ดำเนินการโครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (รับตรง) ภาคปกติ ซึ่งมีการวัดทักษะด้านสถาปัตยกรรม ทำให้สามารถรับนิสิตที่มีความเฉพาะตามปรัชญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น แตกต่างจากระบบการสอบส่วนกลาง (ADMISSION) ซึ่งมีผลการตอบรับที่ดี อีกทั้งจากการประเมินผลการเรียนในเบื้องต้นของนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกภายใต้โครงการฯ นั้น นิสิตส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในขั้นดีและมีความสนใจในการศึกษาต่อหลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอน  ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษทางสถาปัตยกรรม โดยจำนวนนิสิตที่เปิดรับจะแบ่งจากจำนวนนิสิตที่รับโดยผ่านการคัดเลือกของ สกอ. ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนรวมของนิสิตที่เข้าใหม่ที่ได้วางแผนเอาไว้

เข้าสู่ระบบรับสมัคร