จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา

  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 คน
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 20 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 10  คน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาสถาปัตยกรรมและหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4  ปี และค่าธรรมการศึกษา 16,300 บาท/ภาคการศึกษา