หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก

  1. ผู้สมัครจะต้องมี ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ค่าน้ำหนักร้อยละ 30%  และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT4  ค่าน้ำหนักร้อยละ 20%  (ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละวิชาในปีที่สอบ) โดยคะแนน GAT และ PAT4  ของผู้สมัครสอบทางสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นผู้ดึงคะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำมาประมวลผลคะแนนและเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด และจัดอันดับตามที่ผู้สมัครเลือกไว้ โดยให้ครบตามจำนวนรับของคณะ/ภาควิชานั้น
  2. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   โดยใช้ผลคะแนนค่าน้ำหนักร้อยละ 50% (ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่ www.direct.arch.ku.ac.th)  โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน  ดังนี้
  • ปรนัย
  • อัตนัย เน้นการวัดผลด้านทักษะในการนำเสนอ  ความคิดสร้างสรรค์  ความเข้าใจและการตีความทางสถาปัตยกรรม

3. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด (24 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน) จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการสมัครและวิธีการชำระเงินค่าสมัคร

ค่าสมัครสอบอันดับแรก  800 บาท  สองอันดับ 900 บาท สามอันดับ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)  โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีโครงการรับตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-3-00128-6 (บัญชีเดินสะพัด) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์