ขั้นตอนการสมัคร

  1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัคร Online  ทาง www.direct.arch.ku.ac.th  แนบไฟล์รูปถ่าย โดยการสแกนรูปถ่ายของผู้สมัครลงในใบสมัคร  มีพื้นหลังสีขาวหรือฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ  (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง)
  2. พิมพ์ (Print) ใบสมัครที่บันทึกข้อมูลในระบบรับสมัคร Online เรีบร้อยแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร และนำใบชำระเงินค่าสมัคร ตามวัน เวลาและช่องทางที่กำหนด
  3. การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าสมัครตามวันที่ที่กำหนด  หากมิได้ชำระเงินภายในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าการบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัคร Online นั้นเป็นโมฆะ
  4.  ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และผลการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว  2 วันทำการ(ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครในวันหยุดทำการ)