วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดรับนิสิตในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีความสามารถพิเศษทางสถาปัตยกรรม ที่มีความประสงค์และมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต , ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์